Đăng ký Bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp hay Bản quyền cho Logo – Nhãn hiệu.