Hôn nhân gia đình

Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà sai, không đúng, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng thì phải làm gì ? Khiếu nại Giám đốc thẩm, tái thẩm.

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT MÀ SAI, KHÔNG ĐÚNG, XÂM PHẠM ĐẾN QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG THÌ PHẢI LÀM GÌ ? KHIẾU NẠI GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM.

Thực tiễn xét xử, có thể xảy ra các trường hợp bản án sơ thẩm...

Xem chi tiết