Luật Đất đai và các Văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất.

| LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT ĐANG CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH.

Luật đất đai là đạo luật quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng với sự phát triển của đất nước, Luật đất đất đai đã thay đổi, trải qua các thời kỳ: Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai mới nhất, đang có hiệu lực thi hành là Luật đất đai năm 2013.

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 gồm 14 Chương với 212 Điều, tăng 7 Chương, 66 điều so với Luật đất đai năm 2003.

Ngoài Luật đất đai – văn bản gốc điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai thì còn có các văn bản quy phạm pháp luật khác hướng dẫn, điều chỉnh cụ thể.

Chính vì vậy, nhằm đưa đến cái nhìn tổng quan, đầy đủ, dưới đây, Hãng luật Anh Bằng tổng hợp các Luật, văn bản hướng dẫn Luật đất đai có hiệu lực áp dụng mới nhất theo từng chủ đề như sau:

Luật gồm:

– Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014

– Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Ngày 10/12/2018, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hộiNguyễn Hạnh Phúc đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019. Đây là văn bản hợp nhất hai Luật trên.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2019, thay vì phải xem hai văn bản để đối chiếu nội dung nào còn hiệu lực, hết hiệu lực như trước đây, thì nay chỉ cần xem trong văn bản hợp nhất này.

Nghị định:

Nghị định là Một loại văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, chủ yếu được Chính phủ sử dụng với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Nghị định dùng để: quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh,quyết định của Chủ tịch nước; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ thành lập…

– Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định hướng dẫn Luật đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021. Nghị định này có 11 điểm mới so với các nghị định nghị định trước đó quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và trả tiền thuê đất có hiệu lực từ ngày 08/4/2020;

– Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực thi hành từ ngày20/02/2020;

– Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12/2019;

– Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020;

– Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019;

– Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2019;

– Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018;

– Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/06/2017;

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2017;

– Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016;

– Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

– Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

Thông tư liên tịch:

Thông tư liên tịch là thông tư do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành hoặc giữa bộ và cơ quan ngang bộ phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội để ban hành để giải thích, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ.

– Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, có hiệu lực từ ngày 08/8/2016;

– Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 19/5/2015;

– Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, có hiệu lực từ ngày 20/5/2015.

Thông tư:

Thông tư là một loại văn bản có nội dung và mục đích là nhằm hướng dẫn, giải thích chi tiết, cụ thể những quy định mang tính chung chung trong các văn bản pháp luật mà nhà nước ban hành, thông tư nằm trong phạm vi quản lý của từng ngành nhất định.

– Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021;

– Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/6/2021;

– Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/05/2021;

– Thông tư 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2019;

– Thông tư 13/2019/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2019;

– Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2019;

– Thông tư 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019;

– Thông tư 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2018;

– Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2018;

– Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 06/10/2017;

– Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017;

– Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2018;

– Thông tư 69/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2018;

– Thông tư 53/2017/TT-BTNMT về quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2017;

– Thông tư 35/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017;

– Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2017;

– Thông tư 14/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 06/9/2017;

– Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2017;

– Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2017;

– Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017;

– Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017;

– Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016;

– Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2017;

– Thông tư 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2016;

– Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 07/3/2016;

– Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2015;

– Thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016;

– Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

– Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2016;

– Thông tư 60/2015/TT-BTNMT về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2016;

– Thông tư 20/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế – kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2015;

– Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/4/2015;

– Thông tư  02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 13/3/2015;

– Thông tư 207/2014/TT-BTC quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2015;

– Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2014;

– Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2014;

– Thông tư 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp, có hiệu lực thi hành từ 08/4/2014;

– Thông tư 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2014;

– Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2014;

– Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2014;

– Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định việc điều tra, đánh giá đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2014;

– Thông tư 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 13/8/2014;

– Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2014;

– Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2014;

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2014;

– Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2014;

– Thông tư 17/2014/TT-BTNMT hướng dẫn xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014;

– Thông tư 33/2013/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/12/2013;

– Thông tư 31/2013/TT-BTNMT ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2013;

– Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 29/11/2013.

Như vậy, có thể thấy rõ rằng, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai nói riêng và văn bản quy phạm pháp luật nói chung luôn có sự thay đổi, điều chỉnh nhằm đáp ứng sự phát triển trong mỗi giai đoạn của đất nước. Chính sự thay đổi, điều chỉnh này góp phần xây dựng, hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật ở nước ta.

Hãng Luật Anh Bằng (từ năm 2007) tại Hà Nội. Chúng tôi hãng luật chuyên sâu tư vấn, cung ứng các dịch vụ Luật sư về đăng ký đất đai; giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan quản lý hành chính nhà nước; giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án; khiếu nại, khởi kiện Quyết định hành chính, hành vi hành chính về đăng ký đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thi hành án trong lĩnh vực đất đai…Hãng Luật Anh Bằng đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận yêu cầu tư vấn, trợ giúp trên phạm vi toàn quốc: 0243.7.673.930- 0243.7.675.594 (HC); 0913092912 – 0982692912 (24/7). Email: luatsuanhbang@gmail.com.

Trân trọng.


〉〉 HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007 | VPGD: P. 905, Tòa nhà CT 4.5, Ngõ 6, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam | Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459 | E : luatsuanhbang@gmail.com * Web: hangluatanhbang.vn | Hotline GĐ: 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng