Hãng Luật Anh Bằng. Quy định về trình tự, thủ tục Khiếu nại.

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN. LUẬT SƯ TƯ VẤN, SOẠN THẢO ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI. ĐIỆN THOẠI: 0243.7.673.930 – 0913 092 912 – 0982 69 29 12


1. Hiểu thế nào về quyền khiếu nại của công dân?.

Hiện nay, khiếu nại đã được quy định cụ thể trong Luật Khiếu nại 2011 ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Khiếu Kiện

Luật Khiếu nại định nghĩa việc khiếu nại tại Khoản 1 Điều 2 : “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

– Đối tượng thực hiện hành vi khiếu nại : Công dân, cơ quan, tổ chức (cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân) hoặc cán bộ, công chức.

– Đối tượng bị khiếu nại : Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

– Căn cứ khiếu nại: Cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

* Lưu ý phân biệt khiếu nại – tố cáo :  Điểm khác nhau cơ bản giữa khiếu nại và tố cáo là về chủ thể thực hiện hành vi và đối tượng. Chủ thể thực hiện hành vi tố cáo chỉ có thể là công dân và đối tượng của tố cáo hướng đến là hành vi vi phạm pháp luật của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện quyền khiếu nại.

* Đối với khiếu nại lần đầu.

2.1. Nộp đơn hoặc khiếu nại trực tiếp.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại Điều 17 Luật Khiếu nại : 2011 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

2.2. Thụ lý giải quyết khiếu nại.

Theo quy định tại Điều 27 về Thụ lý giải quyết khiếu nại, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật này thì trong 10 ngày người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết

Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Vùng sâu vùng xa, thời hạn không quá 45 ngày và với vụ việc phức tạp là không quá 65 ngày.

2.3. Xác minh nội dung khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm tiến hành xác minh, kiểm tra nội dung khiếu nại trong thời gian quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại 2011.

2.4. Tổ chức đối thoại.

Việc tổ chức đối thoại quy định tại Điều 30 Luật Khiếu nại, theo đó người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.

Thời gian, địa điểm, nội dung việc đối thoại phải được thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết rõ

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.

2.5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại và gửi quyết định giải quyết khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 31 Luật Khiếu nại và Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

2.6. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Điều 46 Luật Khiếu nại quy định “Người giải quyết khiếu nại trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật”.

Người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm : Cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của mình; Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi quyết định hành chính, hành vi hành chính đó đúng pháp luật; Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền để thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

* Đối với khiếu nại lần thứ hai.

Về thẩm quyền, giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Luật Khiếu nại quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại Điều 28 của Luật khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Theo quy định tại Điều 37 của Luật Khiếu nại thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Chúng tôi, HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW (Từ năm 2007) tự hào là một trong những Hãng luật, Công ty luật hàng đầu với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động pháp lý tại Hà Nội. Chúng tôi vinh dự đạt được nhiều danh vị, giải thưởng thương hiệu danh tiếng, tin cậy do các cơ quan, tổ chức uy tín chứng nhận, đặc biệt là bằng khen của Liên đoàn Luật sư Toàn quốc, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội… Chúng tôi thường xuyên tiếp xúc, cọ sát; nhiều kỹ năng, kinh nghiệm tư vấn, thực hiện các công việc về soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, đơn thư khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về đất đai, nhà ở, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; đại diện trung gian giải quyết các tranh chấp đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ khiếu nại, khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; tranh tụng bảo vệ, biện hộ trong các vụ việc khiếu nại, vụ án kiện tụng tranh chấp đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính… Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là: || Tạo lập || Nền tảng || Vững bền – ^ ^ Tạo lập một nền tảng pháp lý vững bền cho khách hàng, thân chủ ^ ^. Hãng Luật Anh Bằng đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận yêu cầu tư vấn, trợ giúp pháp lý trên phạm vi toàn quốc: 0913 092 912 – 0982 69 29 12.

Trân trọng.

Luật-sư-và-công-lý03


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007
VPGD: P. 905, Tòa nhà CT4-5, ngõ 6,Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459
E : luatsuanhbang@gmail.com * hangluatanhbang@gmail.com
W: anhbanglaw.com – luatsucovandoanhnghiep.vn
Hotline GĐ : 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng