Quy định pháp luật về hình thức, nội dung đơn khởi kiện vụ án tranh chấp tại Tòa.

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC, NỘI DUNG ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN TRANH CHẤP DÂN SỰ. Hotline tư vấn: 0913 092 912 – 0982 69 29 12


Trong đời sống dân sự, hoạt động kinh doanh thương mại, tranh chấp xảy ra là tất yếu; không thể lường trước và tránh được. Khi tranh chấp xảy ra mà các bên không thể cùng nhau thương lượng, hòa giải được thì việc khởi kiện vụ án ra Tòa án là giải pháp duy nhất và hợp pháp. Tài liệu bắt buộc phải có và quan trọng nhất trong hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp tại Tòa án là Đơn khởi kiện. Trong phạm vi bài viết này, HÃNG LUẬT ANH BẰNG trân trọng gửi tới Quý vị quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS 2015) về tư cách chủ thể khởi kiện, hình thức và nội dung của đơn khởi kiện như sau:

Công lý- Hãng Luật Anh Bằng

Tại Điều 189, BLTTDS 2015 quy định về: Hình thức, nội dung của đơn khởi kiện như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

2. Việc làm đơn khởi kiện của cá nhân được thực hiện như sau:

a) Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;

b) Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;

c) Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

3. Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

4. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử ( nếu có).

đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử ( nếu có).
Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi; nghĩa vụ liên quan;

g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng ( nếu có);

i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn.

5. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi kiện bổ sung hoặc gia nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.”

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW (từ năm 2007). Hãng luật hàng đầu tại Hà nội với nhiều kinh nghiệm hoạt động tTư vấn các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp về dân sự, thừa kế, đất đai, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại; cử Luật sư tham gia tranh tụng biện hộ, bào chữa cho thân chủ trong các tranh chấp về đất đai, nhà ở, lao động, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính trong các cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Cử Luật sư tham gia trung gian thương lượng, hòa giải thành cho hàng trăm vụ tranh chấp trong cộng đồng dân cư; tham gia bảo vệ thành công (thắng kiện) cho hàng trăm vụ án, tranh chấp tại Hà Nội và các Tỉnh thành trong cả nước về mọi vấn đề của đời sống dân sự, kinh doanh thương mại. Chúng tôi luôn nghiêm túc nghiên cứu toàn diện các quy định của pháp luật, quy phạm đạo đức, chuẩn mực xã hội…; áp dụng triệt để các biện pháp hợp pháp, hợp lệ để bảo vệ, bào chữa, biện hộ tối đa có thể các quyền và lợi ích hợp pháp về nhân thân, tài sản…cho thân chủ. Tôn chỉ hoạt động nghề nghiệp của HÃNG LUẬT ANH BẰNG là: ^^ Tạo lập. Nền tảng. Vững bền ^^ | Tạo lập một nền tảng pháp lý bền vững cho thân chủ, khách hàng.

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007

VPGD: P. 1503, Tòa nhà HH1 Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459
Web: anhbanglaw.com | luatsucovandoanhnghiep.vn | hangluatanhbang.vn
Email: luatsuanhbang@gmail.com | luatsuminhbang@gmail.com
Số máy Trưởng hãng luật: 0913 092 912 * 0982 69 29 12 – Luật sư Bằng