Quy định về Điều kiện, Hồ sơ, Trình tự, Thủ tục thành lập doanh nghiệp.

 

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP. DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HÀ NỘI: HOTLINE : 0242.7.673.930 – 0913 092 912 – 0982692912.


1. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP.

* Điều kiện về chủ thể.

Theo quy định tại khoản 1, điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 thì tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên một số trường hợp được quy định tại khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 không được pháp luật cho phép thành lập và quản lí công ty. Ngoài ra còn phải lưu ý tới hai điều kiện.

Luật pháp - Hãng Luật Anh Bằng

Cụ thể một số trường hợp như sau:

– Theo quy định tại khoản 3 điều183 Luật doanh nghiệp 2014 thì Chủ doanh nghiệp tư nhân không thể đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty Hợp danh.

– Thành viên hợp danh không được làm chủ Doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại theo khoản 1 điều 175 Luật doanh nghiệp 2014.

* Điều kiện về ngành nghề kinh doanh.

+) Ngành nghề tự do kinh doanh : Tổ chức cá nhân có quyền được phép kinh doanh các dịch vụ, ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì các tổ chức cá nhân phải đảm bảo được các điều kiện về ngành nghề kinh doanh đó mới được tiến hành kinh doanh:

+) Ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Xin giấy phép kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho ngành nghề kinh doanh và phải đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quy định về phòng cháy, chữa cháy, trật tự xã hội, an toàn giao thông và quy định về các yêu cầu khác đối với hoạt động kinh doanh tại thời điểm thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp (ví dụ như kinh doanh vũ trường, karaoke). Cá nhân , tổ chức kinh doanh phải đảm bảo được các điều kiện về an ninh trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy,….

* Điều kiện về vốn.

+) Đối với ngành nghề kinh doanh pháp luật có quy định về mức vốn pháp định thì khi thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực đó, các chủ thể phải đảm bảo được yêu cầu về vốn pháp định. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có khi thành lập doanh nghiệp.

+) Đối với những ngành nghề pháp luật không có quy định về mức vốn pháp định thì khi thành lập doanh nghiệp các chủ thể chỉ cần đảm bảo vốn điều lệ của doanh nghiệp khi đăng kí thành lập. Vốn điều lệ là tổng số vốn mà các thành viên cam kết góp khi thành lập công ty.

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định tại điều 22 và điều 23 trong Nghị định 78/2015 NĐCP về hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp. Theo đó:

* Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

+) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân.

+) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

+) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

3. TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ?.

Bước 1 : Nộp hồ sơ.

– Sau khi soạn thảo Hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp cho từng loại hình doanh nghiệp, sẽ tiến hành bước nộp hồ sơ đằn kí thành lập doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Doanh nghiệp lựa chọn 2 hình thức nộp hồ sơ:

+) Nộp hồ sơ trự tiếp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

+) Nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

– Theo quy định tại điều 27 Nghị định 78/2015 NĐCP về hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp thì hồ sơ đăng kí doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập về Hệ thống thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp khi Hồ sơ hợp lệ, đã nộp lệ phí đăng kí doanh nghiệp theo quy định, điền đầu đủ thông tin và và địa chỉ liên hệ của người nộp hồ sơ.

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

– Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nhận kết quả.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
Nếu như hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử: Sau khi có thông báo hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp se phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Hồ sơ đăng kí doanh nghiệp bằng văn bản ( bản scan nộp qua mạng) ; Giấy biên nhận hồ sơ; Thông báo hồ sơ qua mạng hợp lệ).
Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Nội dung công bố bao gồm: Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập.

Bước 3: Khắc con dấu, thông báo sử dụng mẫu dấu.

– Sau khi có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu công ty theo như thông tin doanh nghiệp đã đăng kí.

– Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

* Các thủ tục sau thành lập công ty.

1. Treo bảng hiệu công ty tại trụ sở chính của doanh nghiệp
2. Đăng kí mua chữ kí số qua mạng điện tử
3. Nộp tờ khai thuế môn bài.

* Cơ sở pháp lý.
– Luật Doanh nghiệp 2014;
– Nghị định 78/2015 NĐCP về hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp.


Hãng Luật Anh Bằng 14

HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW (Từ năm 2007). Chúng tôi, hãng luật hàng đầu tại Hà nội với hơn10 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn, cung ứng các dịch vụ pháp lý tư vấn về giải pháp, lựa chọn loại hình công ty, vốn, nghành nghề, lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành công ty; dịch vụ thành lập các loại hình công ty, thay đổi đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh) qua mạng…. Tư vấn các chế độ, chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thang bảng lương; dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu, điều chỉnh báo tăng giảm người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; xây dựng, soạn thảo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy, quy chế làm việc. Tư vấn các quy định về chính sách thuế Nhà nước; dịch vụ báo cáo thuế Quý, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, chuyển thuế…Chúng tôi luôn nghiêm túc nghiên cứu toàn diện các quy định của pháp luật, quy phạm đạo đức, chuẩn mực xã hội…; áp dụng triệt để các biện pháp hợp pháp, hợp lệ để tư vấn gải pháp, đại diện, bảo vệ, biện hộ tối đa có thể các quyền và lợi ích hợp pháp…cho khách hàng, thân chủ. Quý khách có nhu cầu tư vấn, cung ứng các dịch vụ pháp lý tư vấn về thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, mua bán, chuyển nhượng công ty, kế toán – thuế, bảo hiểm xã hội…xin vui lòng liên hệ với chúng tôi – HÃNG LUẬT ANH BẰNG để được tư vấn trao giải pháp tối ưu và thụ hưởng dịch vụ chuyên nghiệp, hoàn hảo. Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là: ^^ Tạo lập Nền tảng Vững bền ^^ – Tạo lập một nền tảng pháp lý vững bền cho khách hàng, thân chủ. Đường dây nóng tiếp nhận yêu cầu: 0913 092 912 – 0982 69 29 12.

Trân trọng.


HÃNG LUẬT ANH BẰNG | ANH BANG LAW. since 2007
VPGD: P. 905, ngõ 6, Tòa nhà CT4-5, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Dây nói: 0243.7.673.930 * 0243.7.675.594 * 0243. 7.647.459
W: anhbanglaw.com – luatsucovandoanhnghiep.vn
E : luatsuanhbang@gmail.com * hangluatanhbang@gmail.com
Hotline GĐ : 0913 092 912 – 0982 69 29 12 Luật sư Minh Bằng